موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوتکنیک در این قسمت قرار می گیرد.
این پست به روز می شود.


 1. پایداری گودبرداری بوسیله میخکوبی (تحلیل لرزه ای و استاتیکی)
 2. پایداری گودبرداری توسط دیوار دیافراگمی یا شمعی (تحلیل لرزه ای و استاتیکی)
 3. پایداری گودبرداری توسط انکراژ (تحلیل لرزه ای و استاتیکی)
 4. بررسی پاسخ لرزه ای پی مستقر بر خاک روانگرا
 5. بررسی پاسخ لرزه ای گروه شمع
 6. بررسی ظرفیت باربری گروه شمع
 7. بررسی ظرفیت باربری پی گسترده مسقر بر بستر سست
 8. بررسی دیوار خاک مسلح توسط ژئوتکستایل (تحلیل لرزه ای و استاتیکی)
 9. بررسی دیوار خاک مسلح توسط تسمه فلزی (تحلیل لرزه ای و استاتیکی)
 10. بررسی دیوار خاک مسلح توسط ژئوگرید (تحلیل لرزه ای و استاتیکی)
 11. بررسی پایداری خاکریز مسلح با ژئوسنتتیک (تحلیل لرزه ای و استاتیکی)
 12. بررسی شالوده های مرکب رادیه-شمع (تحلیل استاتیکی و لرزه ای)


تمامی موضوعات بالا توسط نرم افزارهای plaxis و flac3d و flac2d قابل ارائه می باشند.